Doc.MUDr.Jaromír Bystroň,CSc. – Použití transfer faktoru v klinické praxi

Použití transfer faktoru v klinické praxi.

Doc.MUDr.Jaromír Bystroň,CSc.
Odd. AKI Fakultní nemocnice Olomouc

Autor předkládá souhrn současných znalostí o používání dialýzovaného extraktu lidských leukocytů –
transfer faktoru (DLE-TF). Zmiňuje se o historii použití DLE-TF v klinické praxi a v závěru se blíže vyjadřuje
ke strategii indikace a dávkování přípravku IMUNOR.

Zrození transfer faktoru

Mezi imunomodulátory používanými v experimentu a klinice zaujímá zvláštní místo dialyzovaný
extrakt leukocytů – transfer faktor (DLE-TF). Je získán ultrafiltrací desintegrovaných krevních leukocytů od
zdravých lidských dárců. První práce pocházejí od Lawrence (1) a Kirkpatricka (2) a následně Fudenberga (3) a
dalších, kteří prokázali, že lze přenést schopnost reakce buněčné imunity nejen živými buňkami – lymfocyty, ale
i homogenátem leukocytů periferní krve. Později tito autoři se spolupracovníky prokázali, že tento přenos lze
uskutečnit nízkomolekulárním podílem tohoto homogenátu. Jedná se o buněčné frakce menší molekulové
hmotnosti než 10 000 Daltonů, které jsou schopné procházet dialyzační membránou. Nepodařilo se prokázat, že
by tento efekt byl nesen nějakou konkrétní molekulou či definovanou substancí. Předpokládá se, že se jedná o
směs různých biologicky účinných látek. Vzhledem k tomu, že je získávána od velkého množství zdravých
dárců s normálními imunologickými poměry, jedná se o „fyziologický imunonormalizační přípravek“. V takové
léčebně používané směsi můžeme najít fragmenty antigenů vlastních i cizích, fragmenty receptorů,
transkripčních a růstových faktorů, které se mohou ihned uplatnit specifickou přenosovou aktivitou vazbou na
příslušné „ aktuálně volné receptory“ (specifická složka transfer faktoru) nebo jako „polotovar“ pro rekonstituci
či regeneraci vlastních struktur imunitního systému ve větším množství spotřebovávaných při intenzivních či
dlouhodobě probíhajících imunitních reakcích (nespecifická složka transfer faktoru).

Transfer faktor v Československu.

V bývalém Československu byl hlavním propagátorem výroby a použití DLE-Transfer faktoru
především doktor Jan Pekárek (4, 5) a jeho spolupracovníci Barnet (6), Čech, Kofránek a další z bývalého
národního podniku Sevac (následně Sevapharma a.s.). V roce 1984 byla zahájena rozsáhlá klinická studie u více
jak 1000 pacientů a na podkladě výsledků této studie byla provedena registrace a povolena výroba klinicky
použitelného preparátu. Přípravek byl zprvu tekutý, uchovávaný ve zmraženém stavu při teplotě -20 st.C. a od r.
1993 byla do výroby zavedena forma lyofilizovaná. (5) pod názvem IMMODIN. Jedna dávka (1 ampulka)
přípravku Immodin obsahuje množství účinných látek, které jsou obsaženy ve 200 milionech leukocytů
zdravých dárců. Klinicky se Immodin používá především u stavů, kde předpokládáme poruchu buněčné imunity.
V prvé řadě se jedná o recidivující infekce horních a dolních dýchacích cest především virové, ale i jiné etiologie.
Další indikací jsou chronicky probíhající infekce různé lokalizace a etiologie jejichž podstatou je neschopnost
imunitního systému vyloučit zodpovědné agens (5). Dalším indikačním polem byly onkologické indikace.
Cílem podávání DLE-TF byla normalizace krvetvorby a imunitních parametrů po cytostatické léčbě a
radioterapii a zlepšení kvality života a doby přežívání pacientů(10). V experimentálních studiích byl tento efekt
potvrzen (7, 8, 9). Přestože na různých odborných akcích, konferencích, sjezdech jsme se formou přednášek a
abstraktů dozvídali informace o dobrých klinických účincích DLE-TF, bohužel, u klinických indikací nejsou
doložené kontrolované studie, na základě současně požadovaných kriterií EBM – jen pozorovací studie a
kasuistická sdělení. Zkušenosti s imunomodulační léčbou zánětlivých revmatických onemocnění předkládali
hlavně pracovníci Výzkumného ústavu revmatických chorob v Piešťanech (Rovenský a spol.) (10, 11). Ve
spolupráci s dermatology jsme publikovali dobré zkušenosti s podáváním DLE-TF u pacientů s těžkou formou
psoriázy (12). Rovněž jsme si ověřili dobrou klinickou účinnost DLE-TF u recidivujících a chronických infekcí
různých lokalit i při snížení infekčních komplikací po těžkých operacích. (13,14). Opakovaně referoval o
dlouhodobém sledování dobrého účinku DLE-TF u pacientů s přední uveitidou I.Hána (15). Zkušenosti
z nemocniční i ambulantní praxe (J.Straková – Martin), u hematologických indikací (Z.Lasota – Karviná),
v léčbě mykotických vulvovaginitid (P.Kertys – Bratislava) a další jsou obsaženy ve sborníku z poslední
monotematické konference o Immodinu konané v r. 2002 v Prostějově (1 6). V souvislosti s klinickým použitím
DLE-TF se vždy hovoří i o možnosti výroby specifických transfer faktorů s výraznějším – specifickým
zacílením. V těchto souvislostech se hovoří a experimentální zkušenosti byly s protikandidovými,
protistafylokokovými, protiherpetickými transfer faktory, které byly získávány od dárců v remisi těchto
onemocnění nebo po jejich prodělání. Ve spolupráci s dr. Pekárkem a n.p. Sevac jsme se pokusili o výrobu
specifického antiherpetického TF (ve spolupráci s Transfuzním oddělením jsme pacientům v remisi
herpetických onemocnění odseparovali lymfocyty, ze kterých pak v n.p. Sevac vyrobili příslušný TF ve
zmražené formě). Jeho výraznou účinnost jsme potvrdili v porovnání s „nespecifickým TF“ a v té době klasickou
antiherpetickou léčbou (17). Jeho klinický význam, stejně jako jiných specifických TF se zaměřením na výše
zmíněné patogeny se však výrazně zmenšil při uvedení účinných antiherpetických léků (acyklovir,
valacyklovir), respektive antibiotik a antimykotik do běžné klinické praxe.

Literatura:

1. Lawrence HS : Transfer Factor,Basic Properties and Clinical Applications. Academic Press: New York:
1976 Kirkpatrick CH.,Burger DR, Lawrence HS: Imunobiology of Transfer Factor. Academic Press:
New York, 1983
2. Fudenberg HH: Transfer factor: past, prezent and future. AnnRevPharmacolToxicol 29,1989, 475 -516.
3. Pekárek J: Léčebné použití přípravku Immodin (Transfer faktor) u některých poruch buněčné imunity .
Prakt. Lékař. 73,1993, No 4, 148-150
4. Pekárek J.,Čech K, Barnet K: Deset let používání imunomodulačního přípravku Immodin, dříve
Transfer faktor Sevac v terapii. In: Imunomodulační terapie a zkušenosti s preparátem Immodin. Eds:
Sevapharma, 1996.
5. Barnet K: Co je a co není DLE-TF? Význam experimentu pro kliniku. Praktický lékaře 73, 1993,No 4,
151 -153.
6. Barnet K, Vacek A, Cech K, Pekárek J.: The effect of DLE fractions on GM-progenitors of
haematopoietic stem cells in vitro. Biotherapy. 1996;9(1 -3):171 -4.
7. Vacek A, Barnet K, Hofer M, Cech K, Pekárek J, Schneiderová H: Stimulation of hemopoietic colony
formation from mouse marrow cells in vitro using human dialyzable leukocyte extracts-IMMODINSEVAC. Int J Immunopharmacol. 1997 Aug;19(8):431 -6.
8. Vacek A, Hofer M, Barnet K, Cech K, Pekárek J, Schneiderová H. Positive effects of dialyzable
leukocyte extract (DLE) on recovery of mouse haemopoiesis suppressed by ionizing radiation and on
proliferation of haemopoietic progenitor cells in vitro. Int J Immunopharmacol. 2000 Aug;22(8):623-34.
9. Mrázová A. a spol: Immodin v léčbě nemocných s nádory ledvin.In: Imunomodulační terapie a
zkušenosti s preparátem Immodin. Eds: Sevapharma, 1996., s:30-46
10. Rovenský J., Pekárek J, Rauová L, a spol: Imunomodulačné liečebné postupy při zápalových
reumatických chorobách pomocou dialýzovaného homogenátu leukocytov . In: Imunomodulační terapie
a zkušenosti s preparátem Immodin. Eds: Sevapharma, 1996., s: 18-24.
11. Blažíčková S, Rovenský J: Immodin při sekundárných infekciách u pacientov s reumatickými
chorobami. In: Použití preparátu Immodin v klinické praxi . Eds Sevapharma , 2002, str 25- 27.
12. Bystroň J, Dobešová J, Petřek M: Transfer faktor Sevac u těžkých forem lupénky:
Prakt.Lék.73,1993,No 5, 196-198.
13. Bystroň J, Hudcová I: Srovnání laboratorního a klinického účinku základních imunostimulátroů
buněčné imunity . Klinická imunológia a alergológia 6,1096,No 3, 5-9.
14. Bystroň J, Neoral Č, Klementa I, Ditmarová T: Vliv imunomodulace přípravkem Immodin na snížení
výskytu infekčních komplikací po těžkých oparacích In: Dnešní pohled na imunomodulační praxi
v klinice a laboratoři. Eds I.Hána,MN.Bilej, ČID, Praha 1999.
15. Hána I: Úspěšná imunomodulační léčba pacientů s přední uveitidou pomocí dialýzovaného extraktu
leukocytů obsahujícícho transfer faktory (Immodin) – retrospektivní zhodnocení po 15.letech
sledování . In: Použití preparátu Immodin v klinické praxi . Eds Sevapharma , 2002, str28-29.
16. Sborník: Použití preparátu Immodin v klinické praxi , Eds. Sevapharma , 2002
17. Bystroň J, Čech K, Pekárek J, Jílková J: Effect of anti-herpes specific transfer factor. Biotherapy, í:
1996: 73-75.