Váczy Zuzana, Kráľová Tatiana, Bobák Ladislav, Rosocha Ján – Infertilita a vplyv imunomodulácie na zmenu vybraných laboratórnych parametrov

Infertilita a vplyv imunomodulácie na zmenu vybraných laboratórnych parametrov

Váczy Zuzana 1, Kráľová Tatiana 2, Bobák Ladislav 1, Rosocha Ján 1

1 Združená tkanivová banka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2 IMUNO, s.r.o.

Demografická situácia na Slovensku je alarmujúca. V roku 1950 sa jednej žene počas
reprodukčného veku narodilo priemerne 3,58 detí. V roku 2013 už len 1,35. (Pre udržanie veľkosti
populácie bez imigrácie by sa malo jednej žene počas reprodukčného veku narodiť 2,1 detí. „Najnižšia
nízka“ je hodnota nižšia ako 1,3.) Zároveň stúpa vek prvorodičiek. So stúpajúcim vekom však klesá
plodnosť ženy. Pokles plodnosti pozorujeme už u 30-ročných žien a u 35-ročných sa tento proces
zrýchľuje. Stúpa aj počet spontánnych potratov. Najviac spontánnych potratov je zaznamenaných
u žien vo veku 30 až 34 rokov, ktoré ešte dieťa nemajú.
Pri riešení neplodnosti páru je stúpajúci vek žien, ktoré si želajú mať dieťa, výrazným limitujúcim
faktorom. Vek, kedy ženy chcú otehotnieť, a fyziologické možnosti vymedzujú pre riešenie neplodnosti
krátky časový úsek. Avšak okrem veku ženy je potrebné od začiatku počítať s množstvom ďalších
možných negatívnych faktorov na strane ženy aj muža. Ženský a mužský faktor sa na neplodnosti
podieľajú rovnakým dielom a problémy s plodnosťou má každý piaty pár. K vyšetrovaniu príčin
neplodnosti je preto potrebné pristupovať od prvej chvíle na úrovni najnovších poznatkov a časovo
efektívne.
K významným faktorom negatívne ovplyvňujúcich plodnosť ešte stále patria chronické
urogenitálne infekcie. Chronické urogenitálne infekcie u muža vedú k mnohým prechodným, ale aj
trvalým zmenám parametrov ejakulátu, ako sú leukocytospermia, zníženie počtu a pohyblivosti
spermií, morfologické defekty spermií, fragmentácia DNA spermií, tvorba protilátok proti spermiám.
Podľa práce F. Gimenes a kolektívu autorov „Male infertility: a public health issue caused by sexually
transmitted pathogens“ uverejnenej v roku 2014 v časopise Nature Reviews Urology „sú pri infertilite
chronické a neadekvátne liečené infekcie relevantnejšie ako akútne, aj keď v mnohých prípadoch
ostáva exaktný etiologický agens neznámy.“ Záverom práce A. Hamada a kolektívu autorov „Empirical
treatment of low-level leukocytospermia with doxycycline in male infertility patients“ uverejnenej
v roku 2011 v časopise Urology je, že infekcia a zápal musia byť adekvátne liečené a empirická
antibiotická liečba pacientov s nízkymi koncentráciami leukocytov (0,2-1×106/ml) viedla
k signifikantnému nárastu spontánnych otehotnení. Na základe tohto záveru odporúčajú prehodnotiť
hranicu leukocytospermie.
Cieľom práce je na príklade zmien vybraných laboratórnych parametrov ejakulátu u dvoch
infertilných mužov s chronickou urogenitálnou infekciou poukázať na význam začlenenia prípravku
Polyoxidonium, ktorý má imunomodulačné a antioxidačné vlastnosti do protokolov liečby. Kolektív
autorov pracuje na zostavení súboru infertilných mužov s chronickou urogenitálnou infekciou,
u ktorých budú vyšetrené parametre ejakulátu so zameraním na počet polymorfonukleárnych buniek
v ejakuláte, morfológiu spermií, fragmentáciu DNA spermií a prítomnosť cytotoxických a aglutinačných
protilátok proti spermiám. Vývoj zmien jednotlivých parametrov bude sledovaný pred, počas a po
liečbe.