Miroslav Janošík – IgG4: unikátní protilátka po stránce strukturní i funkční

IgG4: unikátní protilátka po stránce strukturní i funkční

Miroslav Janošík, The Binding Site

IgG4 je unikátní protilátka jak svou strukturou, tak i funkcí. Tvoří méně než 5 % celkového IgG u
zdravých osob a je kvantitativně nejméně zastoupenou podtřídou imunoglobulinů G. IgG4 je
monomerním glykoprotein složený ze dvou těžkých a dvou lehkých řetězců (kappa/lambda),
navzájem propojených disulfidovými můstky.

Na rozdíl od ostatních podtříd imunoglobulinů G koncentrace IgG4 ve zdravé populaci kolísá v
rozmezí až dvou řádů (normální rozmezí ~ 0,01–1,4 g/l). Naproti tomu koncentrace IgG4 u daného
jednotlivce je zpravidla stabilní.

Mezi jednotlivými podtřídami je více než 95% homologie v aminokyselinovém složení. Přes velkou
strukturní podobnost imunoglobulinů G, existují významné funkční rozdíly mezi jednotlivými
podtřídami. U IgG4 tak oproti jiným podtřídám můžeme pozorovat sníženou schopnost vazby na Fc
receptory, téměř nulovou schopnost IgG4 aktivovat komplementový systém či relativně pomalý
nástup protilátkové odpovědi.

Jedinečnou vlastností IgG4 je výměnná reakce, tzv. „half-antibody exchange“, při které dochází
k výměně těžkých řetězců mezi různými molekulami IgG4 a ke vzniku tzv. bi-specifické protilátky.
Poslední studie ukazují, že hybridní molekuly představují nezanedbatelnou část (21-33%) celkového
IgG4 z lidského séra. Právě možnost výměny těžkých řetězců má významný vliv na specifické funkce
protilátky IgG4 – jako například protizánětlivá funkce či omezení protinádorové imunity.

Pochopení biochemických, strukturálních a funkčních odlišností molekul IgG4 má velký přínos nejen
u nemoci asociované s IgG4, ale i u jiných imunologických onemocnění a také pro případné nové
terapeutické přístupy.